Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská Republika
02/54775625Vážení účastníci IX. Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof a XXII. Národného kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof,

obraciame sa na Vás ako na odborníkov v rámci poskytovania nevyhnutnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti, alebo odborníkov zo špecializácií s touto problematikou súvisiacich. Dlhodobým cieľom nášho výskumu je identifikácia netechnických zručností, kľúčových pre kvalitu práce zdravotníckych záchranárov a lekárov ZZS v celom rozsahu činností, ktoré vykonávajú. Za netechnické zručnosti sa považujú tie kognitívne, sociálne a osobnostné zdroje zručností, ktoré dopĺňajú technické (medicínske) vedomosti a zručnosti a prispievajú tak k bezpečnému a efektívnemu plneniu pracovných úloh (Flin et al.,2008).

Hoci netechnické zručnosti už boli skúmané v úzkom kontexte niektorých špecifických medicínskych postupov, vo veľkej časti ďalších aspektov činnosti ZZS bližšie poznatky o ich význame chýbajú. V rôznych oblastiach medicíny sa ukazuje, že sú to práve nedostatky v netechnických zručnostiach (nie v odborných medicínskych vedomostiach), ktoré sú takmer v polovici vyšetrovaných prípadov príčinou závažných pochybení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Z hľadiska prevencie výskytu ľudských pochybení ako aj z hľadiska zvyšovania kvality poskytovaných služieb je preto zmysluplné definovanie tých prejavov netechnických zručností, ktoré úroveň nevyhnutnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti ovplyvňujú. Ako skúsených profesionálov v tejto oblasti Vás preto prosíme o zdieľanie Vašich názorov a skúseností prostredníctvom tohto dotazníka.

Vaša účasť v tomto výskume je dobrovoľná, anonymná. Pre účely administrácie dotazníka však bude potrebné zadať na tejto stránke e-mailovú adresu, kam Vám môžeme zaslať automaticky generovaný e-mail s Vaším osobným prístupovým kľúčom pre vyplnenie tohto dotazníka. Vami zadaná e-mailová adresa bude slúžiť výhradne pre jednorazové zaslanie odkazu a nebude v našom systéme archivovaná.

Dotazník pozostáva zo 17-tich otvorených otázok, na ktoré môžete odpovedať vpísaním Vašej odpovede do príslušných textových polí. Prvá časť otázok mapuje základné údaje o charaktere Vašej doterajšej praxe v zdravotníctve, druhá časť dotazníka mapuje Vaše názory na dôležité netechnické zručnosti pracovníkov ZZS.

Vaše odpovede na jednotlivé otázky budú do systému uložené automaticky až po prechode na nasledujúcu otázku. Vypĺňanie dotazníka je preto možné prerušiť a neskôr sa k nemu opäť vrátiť kliknutím na pôvodný odkaz, uvedený v našom automaticky odoslanom e-maile.

Zistenia z tohto dotazníka budú prezentované na Stredoeurópskom kongrese urgentnej medicíny a medicíny katastrof vo Vyhniach 2018 v rámci príspevku J. Gurňákovej „Psychologický výskum netechnických zručností zdravotníckych záchranárov a lekárov ZZS - doterajšie zistenia, výzvy a perspektíva“, ako aj v rámci ďalších odborných publikácií výskumného projektu VEGA 2/0070/18 „Kognitívne a sociálne zručnosti podporujúce kvalitu rozhodovania a celkového výkonu práce u členov posádok záchrannej zdravotnej služby.“

Pokiaľ súhlasíte s vyplnením nášho dotazníka, uveďte, prosím, na tomto mieste e-mailovú adresu pre zaslanie Vášho prístupového kľúča na jeho vypĺňanie.

E-mail pre zaslanie kľúča:

      Pre ÚEP CSPV SAV vytvoril Pavol Purda - PPSNET © 2018.